O Zeelandii

Štatút súťaže

Nájdete tu štatút: podmienky, výhry a ďalšie informácie k súťaži Súťažte do Zeelandiou - ktorá prebieha v termíne od 02.03.2022 do 15.03.2022 na FCB stránke Zeelandia Slovenská republika

ŠTATÚT SÚŤAŽE

Súťažte so Zeelandiou

(ďalej len „Štatút“)

Štatút upravuje podmienky účasti na súťaži, spôsob a postup pri vykonávaní činností potrebných na jej realizáciu a vymedzuje podrobnosti o právach a povinnostiach účastníkov.

 1. Organizátor Súťaže (ďalej len „Organizátor“)
  Obchodné meno: Zeelandia s.r.o.
  Sídlo: Družstevná 44, 044 42 Rozhanovce
  IČO: 31671918
  DIČ: 2020491077
  Zapísaný v registri: Okresný súd KE I., vložka č. 3039/V
 2. Termín konania súťaže
  Súťaž sa uskutoční v období od 02.03.2022 do 15.03.2022. V tomto termíne je možné prihlásiť sa do súťaže.
 3. Osoby oprávnené zúčastniť sa súťaže
  Účastníkom súťaže môže byť občan SR, právnická aj fyzická osoba. Súťaže sa nemôže zúčastniť zamestnanec spoločnosti Zeelandia s.r.o. a jeho rodinní príslušníci.
 4. Podmienky účasti v súťaži
  Pre zapojenie sa do súťaže sa vyžaduje, aby oprávnený účastník súťaže splnil nasledovné požiadavky:
  1. musí byť fanúšikom stránky Zeelandia Slovenská republika
  2. dať hlas/like svojmu vybranému cheesecake (z možností uvedených v súťaži)
  3. napísať do komentára prečo si vybral práve túto chuť a daný cheesecake.
 5. Výhra
  Hlavnou výhrou v súťaži
  je a výherca bude mať zároveň na výber z dvoch možností:

           A. Nákup surovín Zeelandia v hodnote 100 EUR bez DPH s dovozom zdarma na adresu výhercu alebo

           B. Cheesecake zákusky v rovnakej hodnote 100 EUR bez DPH s bezplatným a dohodnutým termínom dodania na adresu výhercu.

            Ďalšími vedľajšími cenami v súťaži „Súťažte so Zeelandiou“ bude losovanie 30 vecných cien, pričom každá z cien pozostáva z 1 ks trička Zeelandia Fruitful

            a 1 ks ovocnej náplne v plechovke z rady výrobkov Fruitful.

 1. Určenie víťaza a oboznámenie o výhre
  Po uplynutí termínu na prihlásenie sa do súťaže bude víťaz vyžrebovaný spomedzi platne prihlásených účastníkov losovaním priamo Country Managerom spoločnosti

           Zeelandia, pod dohľadom marketingu spoločnosti a za prítomnosti zamestnancov spoločnosti Zeelandia.

           Oznámenie o víťazovi súťaže bude zverejnené dňa 16.03.2022 v poste Zeelandia Slovenská republika na našej FCB stránke  https://www.facebook.com/ZeelandiaSK

           Víťaz tiež bude priamo kontaktovaný Organizátorom na ním uvedených kontaktoch. Po dohode s výhercami pošleme výhru dohodnutým spôsobom na adresu výhercov.

           Ak víťaz nebude reagovať na oznámenie výhry do 30 dní a neprejaví záujem výhru si prevziať, stráca na výhru nárok. Organizátor v takom prípade žrebovanie zopakuje.

      7. Spôsob odovzdania výhry
          Výherca a Organizátor sa dohodnú na spôsobe odovzdania výhry. V prípade, ak k vzájomnej dohode nedôjde, výhra bude zaslaná poštovou

          prepravou alebo vlastnou prepravou výhercovi na náklady Organizátora.

      8. Ochrana osobných údajov
           Viac informácií nájdete na našom webe www.zeelandia.sk https://www.zeelandia.sk/privacy-statement/privacy-statement

      9. Záverečné ustanovenia
          Každý súťažiaci účasťou na Súťaži zároveň potvrdzuje, že bol oboznámený s tým, že spoločnosť Facebook nemá voči súťažiacemu žiadne záväzky a z účasti na Súťaži spoločnosti

          Facebook takéto záväzky ani   nevznikajú. Vyhlasovateľ súťaže vyhlasuje, že Súťaž nie je žiadnym spôsobom sponzorovaná, podporovaná, spravovaná, alebo inak spájaná

          s Facebookom a nie je s Facebookom inak spojená.


          V Rozhanovciach, dňa 28.02.2022