Titulná stránka » O Zeelandii » Zeelandia informácie k dodávkam vaječných produktov

Zeelandia informácie k dodávkam vaječných produktov

Sme radi, že Vám môžeme týmto oznámiť, že od 04.09.2017 a následne od 11.09.2017 obaja naši dodávatelia vaječných produktov nám dodávajú tovar na základe na fipronil negatívnych/podlimitných laboratórnych rozborov, a to do odvolania. Legislatívne dodnes nie je povinné robiť dané rozbory na fipronil, naši dodávatelia vždy pred problémom s fipronilom spĺňali legislatívne požiadavky na bezpečnosť vajec mikrobiologickými rozbormi a dodanými certifikátmi. Naši dodávatelia sú roky kvalitnými a overenými dodávateľmi vaječných produktov, pričom sme s nimi nikdy predtým nemali žiadny problém týkajúci sa bezpečnosti a kvality dodávok, a taktiež dané vajcia nakúpili v dobrej viere, že výrobky sú od ich dodávateľov bezpečné a majú na to osvedčenia o kvalite. Z našej strany sme situáciu teda rýchlo zvládli a Vám, našim zákazníkom ďakujeme za trpezlivosť. Objednávanie tovarov prebieha klasicky podľa systému ako bol predtým. Nižšie nájdete v skratke bližšie informácie o fipronile ako takom a tabuľku o správnych údajoch k jeho laboratórnemu stanoveniu. Ako sme s viacerými z Vás komunikovali písomne bolo našim hlavným cieľom, aby sa tento pesticíd vo vaječných produktoch u nás v našich dodávkach nenachádzal, nakoľko laboratórne rozbory sa na túto látku nikdy predtým nerobili.

Informácie k risk analýze fipronil - vydanie Zeelandia Zierikzee:

Verzia 8.9.2017

Fipronil je látka, ktorá sa používa vo veterinárnej medicíne na boj proti blchám, roztočom a kliešťom u psov a mačiek. Fipronil nie je povolený použiť u zvierat, ktoré sú určené pre použitie v potravinovom reťazci, teda ako sú kurčatá. V Európe je fipronil povolený aj na ošetrenie a ochranu rastlín v produktoch na ošetrenie osiva. V Holandsku existuje aj jeden prípravok na ochranu niektorých druhov rastlín proti poškodeniu spôsobenému hmyzom. Navyše v Holandsku biocídny prostriedok založený na fipronile je autorizovaný pre použitie profesionálnymi spoločnosťami na ničenie švábov. Tieto spoločnosti smú použiť tento prostriedok len v oblastiach, kde v danej dobe nie sú prítomní žiadny ľudia alebo zvieratá.

Zdravotné účinky

Škodlivé účinky fipronilu boli popísané medzi iným Európskym úradom pre bezpečnosť potravín (EFSA) ako aj Svetovou zdravotníckou organizáciou (WHO). Tieto informácie sú založené primárne na štúdii u zvierat. Nepriaznivé účinky na nervový systém boli zaznamenané po krátkej expozícii zvierat v laboratórnych podmienkach. Dlhodobá expozícia na fipronil môže takisto spôsobiť poškodenie pečene, štítnej žľazy a obličiek. Škodlivé účinky boli pozorované aj smerom k epileptickým záchvatom. Fipronil nie je karcinogénny. Nie je známy jeho negatívny vplyv na reprodukciu alebo na nenarodené deti, ale dlhodobé vystavenie sa jeho účinkom je pre tieto kategórie ľudí viac rizikové. Z mála prípadov otravy u ľudí, ktoré boli popísané, ako napríklad úmyselné predávkovanie, je známe, že fipronil u ľudí môže spôsobiť nevoľnosť, vracanie, bolesť brucha, závraty a epileptické záchvaty. Vo všeobecnosti tieto účinky odoznejú. V prípade dlhodobého vystavenia sa fipronilu je riziko na ľudské zdravie vyššie kvôli hromadeniu látky v tele.

Zdroj kontaminácie?

Holandský podnikateľ (Chickfriend), ktorý predáva insekticídy na hydinárske farmy hovorí, že dostal tento výrobok od belgického dodávateľa (Poultry Vision). V Belgicku prebehli prvé testy na fipronil už v polovici mája, pričom Belgian Food agency (FAW) vedela o danom probléme už na začiatku júna po testoch, ale skoro mesiac trvalo, kým belgické úrady odhalili tento problém verejnosti ako hrozbu s potenciálne toxickými vajíčkami. Následne holandský úrad (NVWA) začal koncom júla tiež konať.

Trochu legislatívy

Nariadenie (ES) č. 396/2005 Európskeho parlamentu a Rady z 23. februára 2005 o maximálnych hladinách rezíduí pesticídov v alebo na potravinách a krmivách rastlinného a živočíšneho pôvodu, ktorým sa mení a dopĺňa smernica Rady 91/414/EHS.

Článok 20 nariadenia (ES) č. 396/2005 opisuje možnosti výrobcov pri použití konverzných faktorov pre spracované a/alebo kombinované výrobky. Pri posudzovaní MRL rezíduí pesticídov nájdených v sušených výrobkov sa musia dať do pomeru smerom k čerstvému výrobku, preto článok 20 nariadenia (ES) č. 396/2005 umožňuje v prípade sušených výrobkov (napr. sušené vajcia) koncentráciu spôsobenú procesom sušenia zohľadniť pri určovaní maximálnych limitov rezíduí.

Normy EÚ: Nariadenie komisie (EU) č. 1127/2014 z 20.10.2014 ustanovuje, že maximálna hladina rezíduí (MRL) pre fipronil (suma fipronilu + sulfónu metabolitu vyjadrená ako fipronil) je daná ako 0,005 mg/kg pre slepačie vajcia. Tento limit je normou.

Avšak počas stretnutia Stáleho výboru pre rastliny, zvieratá, potraviny a krmivá na schôdzi v Bruseli 30. augusta 2017 sa dosiahla dohoda o používaní tzv. spracovacieho faktora.

Tabuľka 1. Opravené MRL pre fipronil v spracovaných výrobkoch: prevzatá originál tabuľka zo zasadania

 

To znamená napr. že ak výsledná suma fipronilu v tekutom vaječnom žĺtku je 0,016 mg/kg uplatní sa procesný koeficient 3,125, ktorým sa táto suma delí 0,016/3,125 =0,005 mg/kg.

U sušených vajec/zmesi je napr. tento koeficient vyšší, a to 4,28. (0,021/4,28=0,005 mg/kg). Tieto informácie Vám poskytujeme na základe toho, že rozbory, ktoré poskytujeme zákazníkom po 4.9.2017 sú vykonávané podľa uvedenej tabuľky.

Z hľadiska samotnej Zeelandie sme urobili všetko preto, aby pri nákupe či už tekutých alebo varených a sušených vajec, ktoré ďalej predávame zákazníkom alebo vstupujú do procesu výroby boli urobené všetky opatrenia a kontroly vstupov a samotná Zeelandia Koninklijke Group proaktívne túto činnosť vykonáva už od 01.08.2017 a oddelenie kvality materskej spoločnosti nakupuje od daného dátumu len na základe prehlásení, certifikátov a analytických certifikátov od svojich dodávateľov. Na každom stretnutí ich HACCP tímu sa táto situácia rizika prehodnocuje a pri zmene situácie ohľadne fipronilu bude hodnotiace riziko takisto zmenené. Momentálne je fipronil zaradený do kategórie 4* tzv. veľmi závažné - z hľadiska hazard analysis a Risk Assessment našej spoločnosti. Platnosť dokumentu vyššie je do 31.12.2017.

Z prílohy dokumentu nanešťastie vyplýva, že na stretnutí Stáleho výboru pre rastliny, zvieratá, potraviny a krmivá na schôdze v Bruseli 30. augusta 2017 sme bohužiaľ neboli ako Slovensko  ani spomenuté, čo sa týka kauzy fipronil, ako je to aj zrejmé z nášho interného dokumentu od Zeelandie NL.

Zaujímavý článok nájdete napr. aj v nasledovnom blogu, ktorý hovorí sám za seba:

https://blog.etrend.sk/jarmila-halgasova/jedovate-vajcia--doma-afera-v-bruseli-o-tom-mlcime.html

Samozrejme súhlasíme v danom smere s tým, že prevencia a rýchle informovanie o možných potenciálnych hrozbách v potravinách je veľmi dôležitá, preto veríme že v budúcnosti naše úrady využijú všetky možné prostriedky, aby nás dodávateľov, ktorí v dobrej viere distribuujeme výrobky na trh včas informovali o prípadných hrozbách z trhu.

Váš tím Zeelandia s.r.o.

 

 

Preskočiť na obsah. | Na navigáciu