Titulná stránka » O Zeelandii » Predstavujeme: Obchodné oddelenie a technológovia Zeelandia s.r.o.

Predstavujeme: Obchodné oddelenie a technológovia Zeelandia s.r.o.

Sme veľmi radi, že v tomto článku Vám môžeme priblížiť naše Obchodné oddelenie, ktoré zahŕňa celý tím našich pracovníkov: manažéra predaja, obchodných zástupcov a technológov. Viac sa dozviete v spoločnom článku od našich zamestnancov.

Obchodný tím Zeelandia s.r.o. = srdce spoločnosti.

 Začnem netradične, aby ste vedeli, aké kladieme požiadavky na členov Obchodného tímu a aké služby od nich môžete očakávať:

 • Dodržiava a riadi sa ustanoveniami: 
 • Zákonníka práce, predpismi BOZP, PO, ISO, HACCP, internými smernicami a pracovnými inštrukciami spoločnosti a VOP spoločnosti Zeelandia s.r.o.
 •  Dbá na budovanie dobrého mena spoločnosti, reprezentuje spoločnosť navonok. Svojou činnosťou napĺňa vízie a ciele spoločnosti.
 • Zodpovedá za:
 • Aktívny predaj produktov a služieb prideleným zákazníkom (obchodným partnerom), informuje ich o našich ponukách produktov a služieb a získava nových zákazníkov.
 • Dojednáva a vedie obchodné stretnutia, pred ich osobnou návštevou pripravuje prezentácie a obchodné ponuky pre konkrétnych zákazníkov.
 • Tovaroznalectvo (produktové portfólio) – všeobecne a prakticky ovláda produkty, ktoré spoločnosť ponúka – predáva, robí kalkulácie a technologický servis pre svojich zákazníkov, trvalo sa vzdeláva a aktívne pracuje s Klientskou zónou.
 • Za zdokonaľovanie sa a praktickú zručnosť, poznanie nových, ako aj existujúcich produktov v technologickom centre firmy v spolupráci s technológmi firmy.

Obchodný tím sa tvoril, tak ako sa firma rozvíjala na slovenskom trhu a prešiel postupným vývojom:

1)      Po roku 1991 bolo ešte veľa dostupných odborníkov v pekárskom a cukrárskom odbore, tak sa vyberali odborníci znalý svojho remesla.

2)      V r. 1997 už bolo málo byť ,,len“ odborníkom vo svojom remesle, tak sme začali so vzdelávaním odborníkov aj na obchodníkov cez Externé firmy 

         ako je Mercuri International a neskôr s firmou LIBELLIUS, ktoré trvá aj dodnes.

3)      Prešli sme fázami hľadania – od dvoch skladov po šesť Obchodných stredísk  až do dnešného stavu tri Distribučné Centrá.

4)      Obchodný tím sa do dnešnej doby formoval a formuje ďalej, nakoľko konkurencia na trhu je veľká a požiadavky sa tým pádom zvyšujú aj na

         Obchodných zástupcov a ich odbornosť a obchodnícke zručnosti.

Za celé obdobie činnosti sa v obchodnom tíme vystriedalo viac ľudí a "prežili" len silné osobnosti – odborníci vo svojom remesle a zároveň obchodníci (Obchodný zástupca-pekár alebo Obchodný zástupca-cukrár), ktorí vedia, že na prvom mieste je Zákazník, pre ktorého sme tu!

Časom sme pristúpili aj k vytvoreniu pozície Obchodný zástupca, ktorým už pomáhajú riešiť odborné požiadavky zákazníkov naši Technológovia – Hlavný technológ-pekár, Technológ-pekár a Technológ-cukrár. Technológovia sú dnes v čase, keď na trhu chýbajú v prevádzkach odborníci  nevyhnutnou súčasťou Obchodného tímu.

5)      Postavením si vlastného sídla spoločnosti v Rozhanovciach a výstavbou Technologického centra v ňom, sa naši technológovia, obchodní zástupcovia-odborníci a obchodní zástupcovia majú kde vzdelávať, čo im napomáha k odbornému rastu, pre blaho našich zákazníkov, ktorým robíme aj semináre na základe ich požiadaviek.

6)      Otvorili sme tiež nový segment GASTRO, kde máme jedného Obchodného zástupcu a postupne sa etablujeme aj v tomto segmente.

7)      Obchodný tím sa tvoril rokmi, ako vyššie spomínam menili sa aj ľudia v teréne, ako aj pri vedení obchodného tímu až do terajšej podoby:

Obchodný tím Zeelandia:

 • Manažér predaja                               Vojtech Jamniczký
 • Obchodný zástupca – cukrár             Helena Athanazová
 • Obchodný zástupca – cukrár             Iveta Takáčová
 • Obchodný zástupca                         Zsolt Hajabács
 • Obchodný zástupca – pekár              Marián Kukľa
 • Obchodný zástupca - gastro              Michal Korytko
 • Obchodný zástupca – pekár              Mária Horáková
 • Obchodný zástupca                          Bc. Dana Bruncková       
 • Hlavný technológ - pekár                    Ľubomír Kramár
 • Technológ – pekár                             Ľubomír Osif
 • Technológ – cukrár                            Martina Staňová

 

Záverom čo dodať, kto túto prácu berie, len ako zamestnanie, je väčšinou neúspešný, kto k tejto práci pristupuje ako k poslaniu je úspešný, a o tom rozhodujete Vy naši súčasní zákazníci, ako aj potenciálni zákazníci.  Cieľom Obchodného tímu, je slúžiť našim zákazníkom pri ich podnikaní a k ich spokojnosti. Predviesť a predávať suroviny, výrobky a pomôcky firmy Zeelandia s.r.o.

Vojtech Jamniczký

manažér predaja

Našim cieľom je, aby zamestnanci pracujúci v obchodnom oddelení boli spokojní so svojou prácou a podmienkami pri práci a podávali tak maximálne uspokojivý výkon.

Vieme, že ich práca je o neustálej podpore, či už zo strany vedenia, manažéra predaja, marketingu, kvalitnej spolupráci s ostatnými oddeleniami spoločnosti ako je naše Call centrum, Oddelenie logistiky a nákupu, v správnej podpore pri riešení reklamácií, manažérky kvality - špecifikácií výrobkov a kvalitnej podpore zo strany našich Distribučných centier - skladníkov a vodičov.

Až vtedy môžeme povedať, že Obchodný tím funguje, ak funguje celá táto koordinovaná spolupráca oddelení. Vieme, že naši zamestnanci celkovo pracujú u nás dlhé roky v rámci svojej pozície, čo je pre nás tiež dôležité, lebo až získané skúsenosti a vedomosti (ktoré sa nedajú získať za rok alebo dva) vedú k správnemu proaktívnemu prístupu k zákazníkom a riešeniam na mieru.

Požiadali sme preto našich zamestnancov obchodného oddelenia o príspevky do tohto článku.

   Helena Athanazová - obchodný zástupca- cukrár (východ SR)

V Zeelandii pracujem už 21 rokov. Som už v danej pozícii dobre zabehnutá ako cukrárka, no napriek tomu sa snažím stále posúvať ďalej, vzdelávať sa a teší ma, že sa môžem stretávať aj stále s novými zákazníkmi a byť im nápomocná. Nakoľko doba ide rýchle dopredu, musím sa snažiť ísť s ňou. V Zeelandii som počas daných rokov prešla ako sa hovorí od základu - práca v sklade, rozvoz tovaru, pečenie nových výrobkov, po prácu Obchodnej zástupkyne. Čo ma teší, v Zeelandii za tých 21 rokov stále nestrácam nadšenie a schopnosť prispieť niečím novým a inovatívnym do obchodného tímu a stále ma baví odovzdávať moje skúseností mojím zákazníkom a kolegom. Rada pracujem v tomto dobrom kolektíve a mojou prednosťou je, že neviem povedať nie. Rada pomáham aj pri organizácii rôznych firemných podujatí. Skratka taká som  - Vaša Ica.

   Iveta Takáčová - obchodný zástupca- cukrár (stred SR)

Pracujem v Zeelandii od roku 2008. Práca ma napĺňa, dáva mi pocit istoty. Je tu možnosť vzdelávať sa a profesionálne rásť. Som veľmi rada a teší ma, že svoje skúsenosti odovzdávam našim zákazníkom.

   Zsolt Hajabács - obchodný zástupca (západ a juh SR)

Moje meno je Zsolt Hajabács a v Zeelandii pracujem už viac ako 8 rokov. Mám na starosti juhozápad Slovenska- a na starosti zákazníkov - pekárov aj cukrárov. Napriek tomu, že nie som vyučený cukrár ani pekár, táto pozícia Obchodného zástupcu ma veľmi baví. Svoju prácu sa snažím vykonávať s pokorou a so cťou voči mojim zákazníkom, podľa môjho najlepšieho vedomia a svedomia. Odvtedy ako som nastúpil do firmy Zeelandia som spoznal veľa ľudí a dovoľujem si tvrdiť, že vo viacerých prevádzkach už mám aj niečo viac ako iba „obchodné“ vzťahy.

   Marián Kukľa - obchodný zástupca - pekár (východ SR)

Do spoločnosti Zeelandia s.r.o. som nastúpil v novembri 2014 na pozíciu Obchodný zástupca – pekár. Mojou hlavnou úlohou  v obchodnom tíme je nielen  predaj širokého portfólia produktov, vyhľadávanie nových zákazníkov, ale aj starostlivosť a udržiavanie dobrých vzťahov so zákazníkmi, pomáhať im, prípadne odborne poradiť a odovzdávať tak svoje dlhoročné skúsenosti  a urobiť maximum k ich spokojnosti. Som rád, že sa mi s pokorou a profesionálnym prístupom darí nielen udržiavať nadštandardné vzťahy, ale ich aj rozvíjať a takto si získavať dôveru zákazníkov. Počas môjho krátkeho pôsobenia mi spoločnosť Zeelandia s.r.o. umožnila zúčastniť sa  viacerých vzdelávacích programov - školení obchodných zručností a seminárov, ktoré mi pomáhajú pri plnení mojich neľahkých pracovných úloh a posúvajú ma bližšie k dosiahnutiu stanovených cieľov. Dúfam, že mojou tvrdou a zodpovednou prácou prispejem aj ja k zveľadeniu mena silnej a stabilnej spoločnosti Zeelandia s.r.o.

   Michal Korytko - obchodný zástupca - gastro segment (celé SR)

Moje meno je Michal Korytko a v spoločnosti Zeelandia pôsobím od roku 2013 na pozícii obchodný zástupca pre Gastronómiu. Moje začiatky na danej pozícii boli skromné a pravdupovediac si myslím, že ani spoločnosť ani ja osobne, sme nevedeli čo od vstupu na „ Gastro“ trh očakávať. S odstupom troch rokov môžem povedať, že tím Zeelandia dokázal obhájiť svoje dobré meno, etablovať sa a nájsť svoje miesto aj v danom segmente. Každoročne sa nám darí získavať si svojím profesionálnym a pro-zákazníckym prístupom nových zákazníkov a zaznamenávať rast. Pre mňa osobne je najväčším zadosťučinením a potešením ponúkať zákazníkom profesionálne riešenia šité na mieru, ktoré im pomôžu k splneniu ich vytýčeného cieľa. Preto neváhajte a dovoľte nám dodržať náš sľub „ Creating possibilities“ Vytváranie príležitostí.

   Mária Horáková - obchodný zástupca - pekár (západ SR)

V Zeelandii pracujem 2 roky a 4 mesiace, keďže sa zaoberáme zlepšujúcimi prípravkami pre pekárov a cukrárov  a som vyučená v odbore pekár,  verím,že som prínosom pre spoločnosť aj zákazníkov Zeelandia. Ďalej ma posúva byť nápomocná zákazníkom po odbornej  a poradenskej službe, vylepšovať kvalitu výrobkov na prevádzkach. V Zeelandii sa mám možnosť učiť aj novej technólogii - rada sa učím novým veciam a spoločnosť Zeelandia mi to umožňuje. Moje  skúsenosti a znalosti získané od spoločnosti Zeelandia a z trhu chcem použiť ako najlepšie viem  a pre dobré meno Zeelandie.

   Bc. Dana Bruncková - obchodný zástupca (stred SR)

V Zeelandii pracujem 18 mesiacov ako obchodná zástupkyňa pre Stredné Slovensko. Práca je zaujímavá, ale veľmi náročná na odbornosť a skúsenosti, stále si treba dopĺňať informácie z tovaroznalectva, aby som mohla v prípade požiadavky zákazníka mu dobre poradiť, samozrejme za konzultácie s našimi technólogmi - pekármi a cukrárkou. Verím, že budem v ďalších rokoch pre našu spoločnosť prínosom.

   Ľubomír Kramár - hlavný technológ - pekár (celé SR)

Do spoločnosti Zeelandia s.r.o. som nastúpil pred deviatimi rokmi ako obchodný zástupca. Spočiatku išlo o spoznanie produktov spoločnosti Zeelandia s.r.o. a zákazníkov v pridelenom regióne. Mojou úlohou bola starostlivosť o zverených zákazníkov, predaj surovín, objednávky a aplikovanie produktov do výrobkov. Práca obchodného zástupcu mi dala veľký obzor a získanie skúseností.

V roku 2013 som bol poverený prácou ako hlavný technológ firmy Zeelandia s.r.o., kde som na tejto pozícii až doteraz. Pri terajšej práci ako hlavný technológ zúročujem skúsenosti a vedomosti získané prácou obchodného zástupcu. Pri tejto práci je dôležité poznať portfólio produktov, čo sa týka dávkovania, použitia a spracovania receptúr. Páči sa mi práca s ľuďmi, hľadanie nových výrobkov a následné spracovanie do výrobkov určeným konečným zákazníkom. Práca technológa ma napĺňa a posúva dopredu.

Moja terajšia pracovná náplň zahŕňa:

 • Vedenie technologického tímu spoločnosti Zeelandia s.r.o.
 • Vzdelávanie sa v oblasti pekárskych výrobkov a produktov
 • Hľadanie nových výrobkov, surovín a následne spracovanie v našom novom Technologickom centre - spolupráca s marketingom
 • Starostlivosť o zákazníkov
 • Spracovanie receptúr pre Obchodný tím a zákazníkov

V technologickom tíme mám ešte pekárskeho technológa a cukrársku technologičku. Medzi nami je vynikajúca spolupráca a mám pocit, že som v správnej spoločnosti. Zeelandia s.r.o. je stabilná spoločnosť, ktorá vždy ocení snahu svojich zamestnancov. Snažím sa pracovať tak, aby bol zamestnávateľ, ale aj zákazníci s mojou prácou spokojní. Som rád, že som mal túto možnosť pred deviatimi rokmi nastúpiť práve do tejto spoločnosti.

   Ľubomír Osif - technológ - pekár (východ SR)

Pracujem v Zeelandii cez dve desaťročia na rôznych pozíciách. Práca v spoločnosti mi umožňuje využívať to, čomu som sa v škole naučil a skúsenosti z praxe. Zároveň získavam informácie o nových trendov a technológiách. Moje skúsenosti odovzdávam predovšetkým zákazníkom a mladším kolegom, ktorí to vedia využiť a oceniť. Viacerí zákazníci majú dôveru k spoločnosti Zeelandia a stali sa aj mojimi priateľmi.

   Martina Staňová - technológ - cukrár (celé SR)

V Zeelandii pracujem takmer 1 a pol roka na pozícii cukrár - technológ. Práca v Zeelandii mi dáva nové rozmery do môjho profesijného života.

Na mojej práci sa mi páči rozmanitosť, ktorú so sebou prináša,môžem plne popustiť uzdu fantázii pri vymýšľaní nových receptúr a neustále si zdokonaľovať nadobudnuté vedomosti. Zaujímavou je taktiež práca priamo v teréne u zákazníka, kedy sa maximálne snažíme splniť jeho požiadavky, alebo riešime problémy v ich prevádzke. Takto spoločne vytvárame príležitosti nielen pre zákazníkov, ale aj pre nás - zamestnancov.

 

Preskočiť na obsah. | Na navigáciu